doel en middelen

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van onderzoek en het geven van bekendheid bij een breed publiek en specifiek bij artsen aan de gevaren en gevolgen van Trombose en dan met name het eerder herkennen van longembolie bij gebruikers van een anticonceptie-middel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
(a) het ondersteunen van onderzoek;
(b) het geven van voorlichting;
(c) het uitvoeren van het project Laura.

De stichting zal als ‘goed doel’ opereren op het gebied van gezondheidszorg. Daarvoor zullen alle inkomsten zonder winstoogmerk worden gebruikt. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten, wat door erfstelling verkregen wordt, evenals andere baten.

taak, bevoegdheden en beleidsplan

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Jaarlijks vóór het einde van het boekjaar stelt het bestuur een [eventueel] eenjarig beleidsplan voor het volgende jaar vast, in welk plan de doelstellingen, programma’s, activiteiten en beoogde resultaten duidelijk zijn beschreven.

Zo zal er werving van inkomsten opgezet moeten worden. Om dit te kunnen bereiken zal er bekendheid van de stichting moeten komen. Nauwe samenwerking met de Trombosestichting Nederland [TSN] kan hier goed aan bijdragen. Hiernaast is zelf de mogelijkheden zoeken en onderzoeken naar verschillende media eveneens een prioriteit. Denk aan Facebook (2014) eventueel via krant of tv.
Het verhaal van Laura zal worden gebruikt door de TSN bij een grootschalige multimedia campagne. Zie beleidsplan TSN, punt 3.2 voorlichting.

Naast deze samenwerking met de TSN heeft de stichting mogelijk beschikking over de ‘Laura Fauteuil’. (zie website en inleiding) Het doel is mede bekendheid geven aan het doel van deze stichting. Deze stoel is twee weken voor haar overlijden door Laura zelf ontworpen.